Administracinė informacija

 • Vidutinis darbo užmokestis (bruto):
  Administracija - 911,6 Eur.
  Intsruktoriai gelbėtojai - 596,26 Eur.
  Rūbininkai kasininkai - 556,5 Eur.
  Valytojos - 400,15 Eur.

  Direktorius                         Vitalijus Jocys
  Vadybininkas-administratorius           Donatas Puidokas
  Sporto renginių ir prog. koordinatorė            Auksė Skvarnavičienė
  Administratorius ūkio reikalams Eimutis  Mališauskas
  Baseino priežiūros specialistas Dainius Serdzikauskas
  Gelbėtojai Gytis Antanavičius
    Aurelija Džiugelytė
    Vitalius Malevičius
    Arvydas Aleksandravičius
  Kasininkės                      Ieva Steniulienė
                                           Evelina Lūžaitė
                                           Laura Alengoz
  Valytojos                         Regina Kokšienė                     
                                           Danguolė Kulienė
                                        Ramunė Černiauskienė
                                           Svetlana Mučinskienė
 • 2019 METŲ PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS


 • Rokiškio  baseino vidaus tvarkos taisyklės 

  1. Rokiškio  baseino vidaus tvarkos taisyklės 

   1. Lankytojas - kiekvienas baseine esantis asmuo. Lankytoju laikomas kiekvienas asmuo, kuris nustatyta tvarka įsigijo bilietą, abonementą, gavo leidimą ar kitais nustatytais būdais pateko į baseiną.
   2. Baseinas dirba darbo dienomis nuo 8.00 iki 22.00 val.) savaitgaliais nuo 10.00 iki 22.00 val. Kiekvieną pirmadienį nuo 8.00 iki 13.00 val., vyksta sanitarinis valymas, klientai į baseiną neįleidžiami.
   3. Šios Taisyklės nustato baseino  lankytojų aptarnavimo (paslaugų teikimo) tvarką, privalomuosius saugumo, higienos ir kitus reikalavimus lankytojams, baseino darbuotojų ir lankytojų teises, pareigas bei jų atsakomybės ribas, bilietų, papildomų paslaugų teikimo sąlygas. Baseino taisyklės sudarytos siekiant užtikrinti kiekvieno lankytojo malonų poilsį, gerą nuotaiką baseine ir išvengti nemalonių nesusipratimų, traumų ar praradimų.
   4. Lankytojai į baseiną bei pirtis įleidžiami su praėjimo apyrankėmis, leidimais, abonementais pagal patvirtintus įkainius.
   5. Praėjimas pro įėjimo vartelius laikomas paslaugos teikimo pradžia.
   6. Lankytojas apyrankę privalo saugoti visą paslaugos laiką.
   7. Lankytojai pasinaudoję baseino bei pirčių paslaugomis, privalo gražinti apyrankę kasininkui.
   8. Mokestis už pradelstą laiką baseine nuo 10 iki 20 min. 1,5 euro.
   9. Įsigyjant abonementą lankytojas privalo pateikti asmens dokumentą, taip pat ir apsilankymo metu.
   10. Baseino gylis yra 1,40 – 2,00 metrai, todėl įleidžiami tik mokantys plaukti lankytojai. Vaikai iki 14 metų įleidžiami tik su suaugusiais ir treneriais.
   11. Vaikai iki 14 metų gali lankytis baseine vieni, tik pateikę tėvų sutikimo formą, ją galima rasti pas administratorių prie kasos. Sutikimo formą kasos darbuotojams turi pristatyti vienas iš tėvų.
   12. Visiems lankytojams, kurie planuoja pradėti lankyti baseiną bei pirtis, rekomenduojama pasitikrinti sveikatą ir turėti pažymą, kad gali lankytis baseine ir pirtyse. Už sveikatos būklės sutrikimus atsako pats lankytojas.
   13. Lankytojai, pajutę įvairių sveikatos sutrikimų, kreipiasi į baseino slaugytoją prižiūrėtoją. Draudžiama naudotis baseinu bei pirtimis žmonėms, sergantiems:
   • epilepsija;
   • odos, venerinėmis ir žarnyno užkrečiamomis ligomis;
   • aktyvia plaučių tuberkuliozės forma;
   • ūmiu širdies ir kraujagyslių nepakankamumu;
   • psichikos ligomis;
   • orientacijos ir pusiausvyros sutrikimais;
   • asmenims su atviromis žaizdomis.
   1. Plaukiojimo takeliuose būtina laikytis dešinės.
   2. Baseine draudžiama :
   • šokinėti nuo bokštelių į vandenį be trenerio ar instruktoriaus leidimo;
   • plaukioti skersai baseino takelių;
   • kyboti ant skiriamųjų takų lynų;
   • bėgioti, triukšmauti ir stumdytis;
   • kramtyti kratomąją gumą;
   • rūkyti baseino patalpose;
   • fotografuoti, filmuoti, išskyrus, kai gautas administracijos leidimas;
   • maudytis vaikams iki 7 metų be plaukmenų;
   • vartoti alkoholinius gėrimus.
   1. Suaugusieji ir lydintys asmenys, atėję su vaikais, atsako už jų saugumą.
   2. Negalią turintys asmenys, kuriems dėl jų sveikatos būklės yra reikalinga kito asmens priežiūra, baseine gali lankytis tik lydimi jį prižiūrinčio pilnamečio asmens.
   3. Lankytojai privalo turėti maudymosi aprangą: vyrai – glaudes, moterys – maudymosi kostiumėlius. Taip pat turėti muilą, plaušinę, rankšluostį, šlepetes. Į baseiną bei pirtis lankytojai neįleidžiami su pliažo, sportiniais ar lauko šortais.
   4. Lankytojai, prieš eidami į baseiną, turi nusiprausti duše, apsirengti maudymosi aprangą, apsiauti šlepetes ir nepalikti daiktų dušuose.
   5. Po baseino turi nusiprausti duše.
   6. Negalima į dušus neštis šampūnų bei kitų prausimosi priemonių stikliniuose induose.
   7. Pirtyje griežtai draudžiama pilti vandenį ant kaitinimo krosnies akmenų – pavojinga gyvybei.
   8. Po pirties būtina nusiprausti duše ir tik po to eiti į baseiną.
   9. Pirtyse draudžiama be administracijos leidimo atsinešti ir naudoti savo užpilus, eterinius aliejus, vantas.
   10. Treneriai organizuotai atveda sportininkų grupes tik tvarkaraštyje nurodytu laiku ir išveda jas po treniruočių, atsako už jų saugumą nuo atėjimo iki išėjimo iš baseino bei baseino vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi.
   11. Griežtai draudžiama į baseiną bei pirtis ateiti neblaiviems asmenims, taip pat įsinešti alkoholinių gėrimų.
   12. Neblaivūs ar apsvaigę nuo psichotropinių medžiagų asmenys į baseiną bei pirtis neįleidžiami.
   13. Lankytojai privalo vykdyti visus baseino personalo reikalavimus, užtikrinančius tvarką ir saugumą vandenyje. Slaugytojai pareikalavus, turi leisti apžiūrėti juos dėl odos grybelinių susirgimų.
   14. Baseino personalas neatsako už lankytojų drabužinėse paliktų drabužių kišenėse esančius daiktus bei asmeninius daiktus, paliktus persirengimo patalpose ir daiktų spintelėse.
   15. Lankytojų baseine palikti ir vėliau kitų lankytojų ar baseino personalo surasti ir budinčiam perduoti daiktai saugomi baseine 10 kalendorinių dienų.
   16. Lankytojai privalo nedelsdami palikti baseiną, jeigu to reikalauja baseino personalas (pvz., evakuacijos atveju).
   17. Lankytojas, pametęs (praradęs) praėjimo apyrankę, sumoka į kasą 10 eurų. Už jo drabužių saugumą budėtojas neatsako.
   18. Baseino darbo laikas, kainos, taisyklės nurodytos internetinėje svetainėje: rokiskiobaseinas.lt
   19. Draudžiama atsinešti su savimi stiklinės taros, dūžtančių, aštrių daiktų;
   20. Draudžiama atsinešti su savimi maisto produktų bei alkoholinių gėrimų bei vartoti juos išskyrus kavinės patalpas.
 • Į S A K Y M A S
  DĖL  KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS 2018-2020 M. PATVIRTINIMO
  2018 m.  lapkričio 15 d.  Nr. V-26
  Rokiškis

   

  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr. 57-2297, Žin., 2011, Nr. 81-3962), Padalinių ir asmenų, valstybės ar savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 607 (Žin., 2004, Nr. 83-3015), Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl Valstybės ir savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriuose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 60-2877) ir Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. TS-107 „Dėl Rokiškio savivaldybės 2016-2019 metų korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo”.
  T v i r t i n u Biudžetinės įstaigos “Rokiškio baseinas” korupcijos prevencijos programa 2018 – 2020 metams.
  Įsakymas gali būti skundžiamas per vieną mėnesį Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui adresu Respublikos g. 62, Panevėžys, Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo numatyta tvarka.

   

  Direktorius Vitalijus Jocys

 • ROKIŠKIO BASEINAS
  (Kodas 304836298)

  PATVIRTINTA
  Rokiškio baseino direktoriaus
  2018 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. V-29

  PRIVATUMO POLITIKA

  Privatumo politikos tikslas – informuoti kaip yra renkami ir tvarkomi duomenų subjektų asmens duomenys, paaiškinti, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

  Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

  Rokiškio baseinas vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

  • asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
  • asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai ir sąžiningai;
  • asmens duomenys nuolat atnaujinami;
  • asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai;
  • asmens duomenis tvarko tik tie Įstaigos darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas arba tinkamai įgalioti duomenų tvarkytojai. 
  1. SĄVOKOS 
  • Duomenų valdytojasRokiškio baseinas (toliau – Įstaiga), juridinio asmens kodas 304836298, buveinės adresas Taikos g. 21A, Rokiškis.
  • Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko Įstaiga. Duomenų valdytojas renka tik tuos duomenų subjekto duomenis, kurie yra reikalingi vykdant Įstaigos veiklą ir (ar) lankantis, naudojant, naršant Įstaigos interneto svetainėse, Facebook puslapyje ir pan. (toliau – Svetainė). Įstaiga užtikrina, kad renkami ir apdorojami asmens duomenys bus saugūs ir bus naudojami tik konkrečiam tikslui.
  • Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis. Asmens duomenų tvarkymas, tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).
  • Sutikimas – bet koks laisva valia ir sąmoningai duotas patvirtinimas, kuriuo duomenų subjektas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi konkrečiu tikslu. 
  1. ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI 
  • Asmens duomenis duomenų subjektas pateikia pats. Duomenų subjektas kreipiasi į Įstaigą, registruojasi paslaugoms, naudojasi Įstaigos teikiamomis paslaugomis, perka paslaugas, palieka komentarus, užduoda klausimus, kreipiasi į Įstaigą prašant suteikti informaciją ir pan.
  • Asmens duomenys gaunami duomenų subjektui lankantis Įstaigos svetainėje. Duomenų subjektas pildo joje esančias formas arba dėl kokios nors priežasties palieka savo kontaktinius duomenis ir pan.
  • Asmens duomenys gaunami iš kitų šaltinių. Duomenys gaunami iš kitų įstaigų ar įmonių, viešai prieinamų registrų ir pan. 
  1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS 
  • Pateikdamas duomenų subjektas Įstaigai asmens duomenis sutinka, kad Įstaiga naudotų surinktus duomenis vykdydama savo įsipareigojimus duomenų subjektui, teikdama paslaugas, kurių duomenų subjektas tikisi.
  • Asmens duomenis Įstaiga tvarko šiais tikslais: 
  • Įstaigos teikiamų, gaunamų paslaugų, prekių sutarčių su duomenų subjektu sudarymas ir vykdymas; kontaktų išsaugojimas, užtikrinant galimybę susisiekti su jais; Mokesčių apskaita ir įmokų kontrolė. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:
  • Vardas, pavardė;
  • Tėvo, teisėto vaiko atstovo, globėjo vardas, pavardė;
  • Parašas;
  • Sodros kodas;
  • Vaikų gimimo liudijimai;
  • Duomenys apie sveikatą
  • Elektroninio pašto adresas;
  • Gyvenamoji vieta (adresas);
  • Telefono numeris;
  • Asmens nuotrauka;
  • Laikas išbūtas baseine;
  • Apsilankymo data. 
  • Įstaigos veiklos užtikrinimas. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:
  • Vardas (-ai), pavardė (-ės);
  • Asmens kodas;
  • Darbovietė;
  • Pareigos;
  • Parašas;
  • Duomenys apie sveikatą;
  • Sodros kodas;
  • Elektroninio pašto adresas;
  • Gyvenamoji vieta (adresas);
  • Telefono numeris;
  • Verslo liudijimo rekvizitai (veiklos rūšis, grupė, kodas, pavadinimas, veiklos vykdymo laikotarpiai, išdavimo data, suma ir kt.);
  • Individualios veiklos pažymėjimo numeris;
  • duomenys ar duomenų subjektas yra PVM mokėtojas, ar dirba pagal darbo sutartį, ar gauna pajamų iš kitokios veiklos, kuri savo esme prilyginama darbo santykiams, profesinė kvalifikacija (specialybė, mokslinis laipsnis, pareigos, publikacijos, narystė profesinėse asociacijose);
  • Banko atsiskaitomoji sąskaita ir bankas, kuriame ši sąskaita yra;
  • Piniginės operacijos ar sandorio atlikimo data;
  • Suma;
  • Valiuta
  • Kiti duomenys, reikalingi sutarties ir (ar) teisės aktuose nustatytų pareigų tinkamam vykdymui. 
  • Užklausų, komentarų ir nusiskundimų Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:
  • Vardas (-ai);
  • Ryšių duomenys (elektroninio pašto adresas);
  • Klausimo, komentaro, prašymo ar nusiskundimo tekstas. 
  • Įstaigos darbuotojų, kitų duomenų subjektų ir turto saugumo užtikrinimo tikslu (vaizdo stebėjimas). Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:
  • vaizdo atvaizdas. Vaizdo stebėjimo sistemos nenaudoja veido atpažinimo ir (ar) analizės technologijų, jomis užfiksuoti vaizdo duomenys nėra grupuojami ar profiliuojami pagal konkretų duomenų subjektą (asmenį). Apie vykdomą vaizdo stebėjimą duomenų subjektas informuojamas informaciniais ženklais su vaizdo kameros simboliu ir Įstaigos rekvizitais, kurie pateikiami prieš patenkant į stebimą teritoriją ir (ar) patalpą. Į vaizdo kamerų stebėjimo lauką nepatenka patalpos, kuriose duomenų subjektas tikisi absoliučios asmens duomenų apsaugos. 
  • Kitais tikslais, kuriais Įstaiga turi teisę tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis, kai duomenų subjektas išreiškė savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl Įstaigos teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis Įstaigą įpareigoja atitinkami teisės aktai. 
  1. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS 
  • Įstaiga įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.
  • Įstaiga gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Įstaigai paslaugas ir tvarko asmens duomenis Įstaigos Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Įstaigos nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Įstaiga pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.
  • Įstaiga taip pat gali teikti asmens duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.
  • Įstaiga garantuoja, kad asmens duomenys nebus nei pardavinėjami, nei nuomojami tretiesiems asmenims. 
  1. NEPILNAMEČIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS 
  • Asmenys, kurie yra jaunesni negu 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per Įstaigos svetainę. Jei asmuo yra jaunesnis negu 14 metų, siekiant pasinaudoti Įstaigos paslaugomis, prieš pateikiant asmeninę informaciją yra privaloma pateikti vieno iš atstovo (tėvo, motinos, globėjo (-os)) rašytinį sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo. 
  1. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS 
  • Įstaigos surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) Įstaigos informacinėse sistemose. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.
  • Nors duomenų subjektas gali nutraukti sutartį ir atsisakyti Įstaigos paslaugų, tačiau Įstaiga ir toliau privalo saugoti duomenų subjekto duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai. 
  1. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS 
  • Teisė gauti informaciją apie duomenų tvarkymą.
  • Teisė susipažinti su tvarkomais duomenimis.
  • Teisė reikalauti ištaisyti duomenis.
  • Teisė reikalauti ištrinti duomenis („Teisė būti pamirštam“). Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas.
  • Teisė apriboti duomenų tvarkymą.
  • Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu.
  • Teisė į duomenų perkeliamumą. Teisė į duomenų perkeliamumą negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms. Duomenų subjektas teisės į duomenų perkeliamumą neturi tų asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose.
  • Teisė reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas.
  • Teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
  1. Įstaiga privalo sudaryti sąlygas duomenų subjektui įgyvendinti pirmiau nurodytas Duomenų subjekto teises, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą, viešąją tvarką, nusikalstamų veiklų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, duomenų subjekto ar kitu asmenų teisių ir laisvių apsaugą. 
  1. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA 
  • Duomenų subjektas, dėl savo teisių įgyvendinimo, gali kreiptis į Įstaigą:
   • teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: info@rokiskiobaseinas.lt;
   • žodžiu – telefonu +370 686 08950;
   • raštu – adresu Taikos g. 21A, Rokiškis.
  • Taip pat gali kreiptis į Įstaigos duomenų apsaugos pareigūną, tel. +370 612 39685, el. vadyba@rokiskiobaseinas.lt.
  • Siekdami apsaugoti duomenis nuo neteisėto atskleidimo, Įstaiga gavusi duomenų subjekto prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas teises, privalo patikrinti duomenų subjekto tapatybę.
  • Įstaigos atsakymas duomenų subjektui suteikiamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos, atsižvelgiant į konkrečias asmens duomenų tvarkymo aplinkybes. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. 
  1. DUOMENŲ SUBJEKTO ATSAKOMYBĖ 
  • Duomenų subjektas turi:
   • informuoti Įstaigą apie pateiktos informacijos ir duomenų pasikeitimus. Įstaigai svarbu turėti teisingą ir galiojančią duomenų subjekto informaciją;
   • pateikti reikalingą informaciją, kad esant duomenų subjekto prašymui Įstaiga galėtų identifikuoti duomenų subjektą ir įsitikinti, kad bendrauja arba bendradarbiauja tikrai su konkrečiu duomenų subjektu (pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leistų tinkamai identifikuoti duomenų subjektą). Tai reikalinga duomenų subjekto ir kitų asmenų duomenų apsaugai, kad atskleista informacija apie duomenų subjektą būtų pateikta tik duomenų subjektui, nepažeidžiant kitų asmenų teisių. 
  1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
  • Perduodamas Įstaigai asmens duomenis, duomenų subjektas sutinka su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis.
  • Plėtojant ir tobulinant Įstaigos veiklą, Įstaiga turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką. Įstaiga turi teisę vienašališkai, iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama internetinėje svetainėje rokiskiobaseinas.lt.
  • Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y., nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetinėje svetainėje rokiskiobaseinas.lt.


   vadyba@rokiskiobaseinas.lt
   +370 696 44936
 • PATVIRTINTA
  Biudžetinės įstaigos Rokiškio baseino
  direktoriaus 2019 m. vasario 01 d.
  įsakymu Nr. V-38 

  BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO BASEINAS DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO  SISTEMOS APRAŠAS

  I SKYRIUS
  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Rokiškio baseino darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Rokiškio baseino (toliau – baseino) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), darbo apmokėjimo sistemą, pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo kriterijus, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento didinimo kriterijus, pareiginės algos kintamosios dalies mokėjimo tvarką ir sąlygas, priemokų ir premijų, materialinių pašalpų mokėjimo tvarką ir sąlygas, darbuotojų pareigybių lygius ir grupes, taip pat kasmetinį veiklos vertinimą.
  2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 2, 3, 4, ir 5 priedų pakeitimo įstatymu 2017 m. lapkričio 16 d. Nr. XIII-745, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 2, 3, 4, 7, 8, 14, 17 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo įstatymu 2018 m. birželio 29 d. Nr. XIII-1395, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 9 straipsnio, 1, 2, 3, 4 ir 5 priedų pakeitimo įstatymu 2018 m. gruodžio 11 d. Nr. XIII-1712 ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymu 2016 m. rugsėjo 14 d. Nr. XII-2603.
  3. Pagrindinės šiame tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

  3.1. darbuotojas – asmuo, dirbantis baseine pagal su juo sudarytą darbo sutartį;
  3.2. darbo užmokestis – visos darbuotojo pajamos, gaunamos už darbą, atliekamą pagal darbo sutartį su baseinu, t. y. pareiginis atlyginimas, priemokos;
  3.3. priemoka – darbo užmokesčio kintamoji dalis, kuri darbuotojui mokama už darbą nukrypstant nuo į prastų darbo sąlygų, t. y. už papildomus darbus, už laikinai nesančių darbuotojų funkcijų (pareigų) vykdymą, už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą;
  3.4. premija – kintamoji darbo užmokesčio dalis, skirta darbuotojams skatinti;
  3.5. materialinė pašalpa – tai finansinė parama darbuotojui (ar jo šeimai), skiriama darbuotojui, kurio materialinė būklė sunki dėl jo paties ligos, šeimos nario (sutuoktinio, vaiko, (įvaikio), motinos, tėvo (įmotės, įtėvio) ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo ar kitų aplinkybių.

  1. Informaciją apie darbuotojus, t.y. jo išsilavinimą, darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir kitus duomenis, renka ir tvarko sporto ir renginių programų organizatorius.
  2. Darbuotojo valandinis atlygis arba mėnesinė alga negali būti mažesni už Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus minimalųjį valandinį atlygį ir minimaliąją mėnesinę algą.
  3. Su šia darbo apmokėjimo tvarka supažindinami visi baseino darbuotojai.

  II SKYRIUS
  DARBO LAIKO APSKAITA

  1. Darbo laiko apskaitos žiniaraštį atsakingi už šį darbą darbuotojai pildo kiekvieną dieną.
  2. Pasibaigus mėnesiui, šio mėnesio paskutinę darbo dieną užpildyti ir atsakingų asmenų pasirašyti darbo laiko žiniaraščiai pateikiami centralizuotai buhalterijai. Buhalteris, priimdamas darbo laiko apskaitos žiniaraštį, patikrina visų rekvizitų užpildymo teisingumą. Visiškai ir teisingai įformintas darbo laiko apskaitos žiniaraštis yra pagrindas skaičiuoti darbuotojams priklausantį darbo užmokestį.
  3. Kiekvieną mėnesį darbo užmokestis darbuotojams skaičiuojamas, atsižvelgiant į faktiškai dirbtą laiką.

  III SKYRIUS
  DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ LYGIAI IR GRUPĖS

  1. Baseino darbuotojų pareigybės yra keturių lygių:

  10.1. A lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas;
  10.2. A2 lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
  10.3. B lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų;
  10.4. C lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija;
  10.5. D lygio – pareigybės, kurioms netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai.

  1. Baseino darbuotojų pareigybės skirstomos į šias grupes:

  11.1. biudžetinių įstaigų vadovai ir jų pavaduotojai, kurių pareigybės priskiriamos A lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti;
  11.2. struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai, kurių pareigybės priskiriamos A arba B lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti;
  11.3. specialistai, kurių pareigybės priskiriamos A arba B lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti;  
  11.4. kvalifikuoti darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos C lygiui;
  11.5. darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos D lygiui (toliau – darbininkai).

  IV SKYRIUS
  DARBO UŽMOKESČIO SANDARA

  1. Baseino darbuotojų darbo užmokestį sudaro:

  12.1. pareiginė alga (mėnesinė alga – pastovioji ir kintamoji dalys arba pastovioji dalis);
  12.2. priemokos;
  12.3. mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, budėjimą ir esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų;
  12.4. premijos.

  V SKYRIUS
  PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES NUSTATYMAS

  1. Baseino darbuotojų, išskyrus darbininkus, pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pareiginės algos koeficientais. Pareiginės algos koeficiento vienetas yra lygus pareiginės algos baziniam dydžiui (pareiginės algos bazinis dydis nustatomas įstatymu). Pareiginės algos pastovioji dalis apskaičiuojama atitinkamą pareiginės algos koeficientą dauginant iš pareiginės algos bazinio dydžio.
  2. Baseino direktoriaus pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pareiginės algos koeficientais pagal Aprašo 1 priedą, atsižvelgiant į pareigybių sąraše nustatytą darbuotojų pareigybių skaičių ir vadovaujamo darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo vadovaujama. Nustatyta baseino direktoriaus pareiginė alga (pastovioji dalis kartu su kintamąja dalimi) negali viršyti praėjusio ketvirčio baseino darbuotojų 5 vidutinių pareiginių algų (pastoviųjų dalių kartu su kintamosiomis dalimis) dydžių.
  3. Baseino darbuotojų, išskyrus darbininkus, pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Aprašo 2 priedą, atsižvelgiant į pareigybės lygį ir profesinio darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme nustatytas tam tikros profesijos ar specialybės darbas arba vykdytos analogiškos pareigybės aprašyme nustatytos funkcijos.
  4. Darbininkų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma minimalios mėnesinės algos dydžio.
  5. Darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus pagal darbo apmokėjimo tvarkoje numatytus koeficientus nustato baseino direktorius įsakymu.
  6. Didžiausią leistiną darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičių tvirtina Rokiškio rajono savivaldybės taryba.
  7. Baseino darbuotojo pareiginės algos pastovioji dalis sulygstama darbo sutartyje.
  8. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas iš naujo pasikeitus darbuotojų pareigybių skaičiui (t.y. perėjus į kitą įstaigų grupę), vadovaujamo darbo patirčiai ir (ar) profesinio darbo patirčiai.

  VI SKYRIUS
  PAREIGINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES NUSTATYMAS

  1. Baseino darbuotojų pareiginės algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo praėjusių metų veiklos vertinimo pagal darbuotojui nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius.
  2. Pareiginės algos kintamoji dalis, atsižvelgiant į praėjusių metų veiklos vertinimą, nustatoma vieneriems metams ir gali siekti iki 50 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies.
  3. Baseino darbuotojo pareiginės algos kintamoji dalis gali būti nustatyta priėmimo į darbą metu, atsižvelgiant į darbuotojo profesinę kvalifikaciją ir jam keliamus uždavinius, tačiau ne didesnė kaip 20 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies ir ne ilgiau kaip vieneriems metams.
  4. Konkrečius pareiginės algos kintamosios dalies dydžius pagal baseino darbo apmokėjimo sistemą, įvertinęs baseino darbuotojų praėjusių metų veiklą, nustato baseino direktorius įsakymu.
  5. Darbininkams pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma.

  VII SKYRIUS
  DARBUOTOJŲ KASMETINĖS VEIKLOS VERTINIMAS IR SKATINIMAS

  1. Baseino darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo tikslas – įvertinti baseino darbuotojų, išskyrus darbininkus, praėjusių kalendorinių metų veiklą pagal nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius.
  2. Kiekvienais metais iki sausio 31 dienos yra nustatomos metinės veiklos užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai, o einamaisiais metais priimtam baseino darbuotojui – per vieną mėnesį nuo priėmimo į pareigas dienos, tačiau jeigu iki einamųjų kalendorinių metų pabaigos lieka mažiau kaip 6 mėnesiai, einamiesiems metams siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai nenustatomi. Prireikus nustatytos metinės užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai einamaisiais metais gali būti vieną kartą pakeisti arba papildyti, bet ne vėliau kaip iki liepos 1 dienos.
  3. Metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius baseino darbuotojams nustato ir kasmetinę veiklą vertina tiesioginis jų vadovas. Baseino darbuotojų veikla įvertinama kiekvienais metais iki sausio 31 dienos, jeigu darbuotojas ne trumpiau kaip 6 mėnesius per praėjusius kalendorinius metus ėjo pareigas baseine.
  4. Baseino darbuotojo tiesioginis vadovas įvertinęs darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą:

  36.1. labai gerai – teikia vertinimo išvadą baseino direktoriui su siūlymu nustatyti vieneriems metams pareiginės algos kintamosios dalies dydį, ne mažesnį kaip 10 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies, ir gali teikti išvadą su siūlymu skirti premiją;
  36.2. gerai – teikia vertinimo išvadą baseino direktoriui su siūlymu nustatyti vieneriems metams pareiginės algos kintamosios dalies dydį. Pareiginės algos kintamosios dalies dydis – 5 procentai;
  36.3. patenkinamai – teikia vertinimo išvadą baseino direktoriui su siūlymu vienerius metus nenustatyti pareiginės algos kintamosios dalies dydžio;
  36.4. nepatenkinamai – teikia vertinimo išvadą baseino direktoriui su siūlymu vieneriems metams nustatyti mažesnį pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, tačiau ne mažesnį, negu nurodyta Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 1–3 prieduose tai pareigybei pagal vadovaujamo darbo patirtį ir (ar) profesinę darbo patirtį numatytas minimalus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas. Pareiginės algos kintamosios dalies mažinimo dydis – 5 procentai.

  1. Baseino direktorius, gavęs iš tiesioginių vadovų darbuotojų įvertinimą, per 10 darbo dienų priima sprendimą pritarti ar nepritarti baseino darbuotojo tiesioginio vadovo siūlymams dėl pareiginės algos kintamosios dalies nustatymo.
  2. Konkrečius pareiginės algos kintamosios dalies dydžius nustato baseino direktorius. Pareiginės algos kintamoji dalis mokama nuo einamųjų metų vasario 1 d. iki kitų metų sausio 31 d.

  VII SKYRIUS
  PRIEMOKOS, DARBAS POILSIO IR ŠVENČIŲ DIENOMIS, DARBAS NAKTĮ BEI VIRŠVALANDINIS DARBAS

  1. Priemokos ir premijos baseino darbuotojams skiriamos baseino direktoriaus įsakymu.
  2. Priemokų ir pareiginės algos kintamosios dalies suma negali viršyti 60 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio.
  3. Baseino darbuotojams gali būti nustatomos priemokos:

  41.1. už papildomą darbo krūvį, kai yra padidėjęs darbų mastas atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės;
  41.2. už papildomų pareigų ar užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme, vykdymą.

  1. Priemokų dydis:

  42.1. atliekant įprastą darbo krūvį viršijančius darbus, neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės mokama iki 20 procentų baseino darbuotojui nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio už faktiškai tomis sąlygomis dirbtą laiką;
  42.2. laikinai nesančių baseino darbuotojų funkcijų vykdymą:
  42.2.1. darbuotojams – iki 30 procentų tarnybinio atlyginimo dydžio už faktiškai tomis sąlygomis dirbtą laiką;

  1. Priemokos nustatomos ne ilgiau kaip iki kalendorinių metų pabaigos. Priemokos dydis ir išmokėjimo galimybės priklauso nuo baseino darbo užmokesčiui skirtų ir specialiųjų lėšų asignavimų.
  2. Už darbą poilsio dieną, kuri nenustatyta pagal darbo grafiką, mokamas ne mažesnis kaip dvigubas darbuotojo darbo užmokestis. Už darbą švenčių dieną mokamas ne mažesnis kaip dvigubas darbuotojo darbo užmokestis.
  3. Už viršvalandinį darbą mokamas ne mažesnis kaip pusantro darbuotojo darbo užmokesčio dydžio užmokestis. Už viršvalandinį darbą poilsio dieną, kuri nenustatyta pagal darbo grafiką, mokamas ne mažesnis kaip dvigubas darbuotojo darbo užmokestis, o už viršvalandinį darbą švenčių dieną – ne mažesnis kaip du su puse darbuotojo darbo užmokesčio dydžio užmokestis. Darbuotojo prašymu darbo poilsio ar švenčių dienomis laikas ar viršvalandinio darbo laikas, padauginti iš nustatyto atitinkamo dydžio, gali būti pridedami prie kasmetinių atostogų laiko.
  4. Darbuotojams ne daugiau kaip vieną kartą per metus gali būti skiriamos premijos:

  46.1. atlikus vienkartines ypač svarbias baseino veiklai užduotis – iki 300 eurų;
  46.2. labai gerai įvertinus baseino darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą – iki 50 % pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio.

  1. Premija neskiriama baseino darbuotojui, kuriam per 12 mėnesių paskirta drausminė nuobauda.
  2. Premijos dydis ir išmokėjimo galimybės priklauso nuo baseino darbo užmokesčiui skirtų ir specialiųjų lėšų asignavimų.

  VII SKYRIUS
  MATERIALINĖ PAŠALPA

  1. Baseino darbuotojams, kurių materialinė būklė tapo sunki dėl jų pačių ligos, šeimos narių (sutuoktinio, vaiko (įvaikio), motinos (įmotės), tėvo (įtėvio), taip pat išlaikytinių, kurių globėju ar rūpintoju yra paskirtas darbuotojas, ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, jeigu yra baseino darbuotojo rašytinis prašymas ir pateikti atitinkamą aplinkybę patvirtinantys dokumentai, gali būti skiriama iki 1 minimalios mėnesinės algos dydžio materialinė pašalpa iš baseino skirtų lėšų.
  2. Mirus baseino darbuotojui, jo šeimos nariams iš baseino skirtų lėšų gali būti išmokama iki 1 minimalios mėnesinės algos dydžio materialinė pašalpa, jeigu yra jo šeimos narių rašytinis prašymas ir pateikti mirties faktą patvirtinantys dokumentai.
  3. Baseino darbuotojui materialinę pašalpą skiria baseino direktorius įsakymu.

   IX SKYRIUS 
  IŠSKAITYMAI IŠ DARBO UŽMOKESČIO

  1. Iš priskaičiuoto darbo užmokesčio išskaičiuojama:

  52.1. įstatymų nustatyti mokesčiai (GPM ir VSD);
  52.2. antstolių patvarkymuose nurodytos sumos. Šie išskaitymai vykdomi gavus iš antstolių patvarkymus, kurie patvirtina darbuotojo pareigą mokėti alimentus, skolą už trūkumus, žalos atlyginimą ar kitus įsiskolinimus.

  1. Jei darbuotojas dirba keliose darbovietėse, jis pasirenka vieną, kurioje bus taikomas neapmokestinamas pajamų dydis.

  X SKYRIUS
  DARBO UŽMOKESČIO MOKĖJIMAS,TERMINAI, VIETA

  1. Darbo užmokestis baseino darbuotojams mokamas du kartus per mėnesį, esant darbuotojo raštiškam prašymui – kartą per mėnesį. Už pirmąją mėnesio pusę kiekvieno mėnesio 20 dieną mokamas avansas, kurio suma nurodyta darbuotojo prašyme. Avanso suma negali viršyti 40% priskaičiuoto darbo užmokesčio. Jeigu mokėjimo terminas sutampa su nedarbo arba šventine dienomis, jis perkeliamas į ankstesnę dieną. Antrąją mėnesio pusę paskutinę darbo dieną išmokama tiksliai apskaičiuota suma atėmus jau išmokėtą avansą ir visus priklausančius išskaitymus.
  2. Atsižvelgiant į galimus finansinių lėšų gavimo sutrikimus ne dėl baseino kaltės, darbo užmokesčio mokėjimo terminai gali būti keičiami apie tai informuojant darbuotojus.
  3. Darbo užmokestis baseino darbuotojams pervedamas į darbuotojo nurodytą banko sąskaitą..

  XI SKYRIUS
  MOKĖJIMAS UŽ LIGOS LAIKOTARPIUS

  1. Už dvi pirmąsias ligos darbo dienas baseino darbuotojams mokama 80% vidutinio darbo užmokesčio dydžio ligos pašalpa.

  XII SKYRIUS
  MOKĖJIMAS UŽ ATOSTOGAS

  1. Kasmetinės atostogos – tai darbo dienos, suteikiamos darbuotojams pailsėti ir atstatyti darbingumą, paliekant darbo vietą (pareigas) ir mokant vidutinį darbo užmokestį.
  2. Kasmetinių minimalių atostogų trukmė – 20 darbo dienų. Darbuotojams iki 18 metų, darbuotojams, vieniems auginantiems vaiką iki 14 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų, ir neįgaliems darbuotojams – 25 darbo dienos.
  3. Dirbantiems ne visą darbo dieną arba ne visą darbo savaitę atostogos netrumpinamos.
  4. Papildomos atostogos suteikiamos už ilgalaikį nepertraukiamąjį darbą baseine: darbuotojams, turintiems didesnį kaip 10 metų nepertraukiamąjį darbo stažą – 3 darbo dienos, už kiekvienų paskutinių 5 metų darbo stažą – 1 darbo diena.
  5. Darbuotojams pirmaisiais darbo metais kasmetinės atostogos suteikiamos vasaros at metu, kai baseinas nutraukia savo veiklą, atsižvelgiant į faktiškai dirbtą laiką.
  6. Už pirmuosius darbo metus atostogos gali būti suteikiamos po 6 mėnesių nepertrauktojo darbo stažo baseine, bet ne vėliau kaip iki darbo metų pabaigos. Atostogos už antrus ir paskesnius darbo metus suteikiamos pagal atostogų grafikus bei tarpusavio susitarimu. Kasmetinių atostogų suteikimo grafikas yra tvirtinamas baseino direktoriaus įsakymu.
  7. Atostogos dalimis suteikiamos šalims susitarus. Viena iš atostogų dalių negali būti trumpesnė kaip 10 darbo dienų.
  8. Atšaukti iš atostogų leidžiama tik darbuotojui sutikus. Nepanaudota atostogų dalis turi būti suteikiama kitu darbo metų laiku arba prijungiama prie kitų darbo metų atostogų.
  9. Atleidžiant darbuotoją iš darbo (išskyrus atvejus, kai atleidžiama dėl jo kaltės), nepanaudotos atostogos jo pageidavimu suteikiamos nukeliant atleidimo datą.
  10. Atostogų laiku darbuotojui garantuojamas vidutinis darbo užmokestis. Darbo užmokestis už kasmetines atostogas išmokamas ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš kasmetinių atostogų pradžią. Atostoginiai už atostogų dalį, viršijančią dvidešimt darbo dienų trukmę, darbuotojui mokami atostogų metu darbo užmokesčio mokėjimo tvarka ir terminais. Darbuotojo prašymu, suteikus kasmetines atostogas, atostoginiai mokami įprasta darbo užmokesčio mokėjimo tvarka.
  11. Draudžiama darbuotojams pakeisti atostogas pinigine kompensacija. Pasibaigus darbo santykiams, darbuotojui gali būti suteiktos atostogos arba, kai darbuotojas jų nepageidauja, išmokama piniginė kompensacija. Piniginė kompensacija už nepanaudotas atostogas išmokama, kai nutraukiama darbo sutartis, neatsižvelgiant į jos terminą.
  12. Piniginė kompensacija už nepanaudotas atostogas apskaičiuojama nepanaudotų atostogų kalendorinių dienų skaičių padauginus iš metinio darbo dienų koeficiento ir iš darbuotojo vienos dienos vidutinio darbo užmokesčio.
  13. Asmenys, dirbantys pagal darbo sutartį, gali turėti ne tik kasmetines, bet ir tikslines atostogas: nėštumo ir gimdymo, vaiko priežiūros, mokymosi atostogas.

  XII SKYRIUS
  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  1. Ginčai dėl darbo užmokesčio sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.
  2. Asmenys, rengiantys darbo užmokesčio apskaičiavimą skirtingoms darbuotojų kategorijoms, yra atsakingi ir už atitinkamą duomenų bazės kaupimą, reikiamų dokumentų pildymą, reikiamų ataskaitų pateikimą bei dokumentų saugojimą ir perdavimą į archyvą, vadovaujantis nustatyta dokumentų archyvavimo tvarka.
  3. Sporto ir renginių programų organizatorius darbuotojų darbo sutartyse nurodo nustatytus darbo užmokesčio terminus.
  4. Atsiskaitymo lapeliai darbuotojams pateikiami kiekvieną mėnesį elektroniniu paštu.
  5. Baseino darbuotojų darbo užmokestis, priemokos ir kiti su darbo santykiais susiję mokėjimai planuojami neviršijant asignavimo sąmatų darbo užmokesčio fondo.

  _______________________

  Rokiškio baseino darbuotojų
  darbo apmokėjimo sistemos aprašo
  1 priedas

  ROKIŠKIO BASEINO A IR B LYGIO SPECIALISTŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

  Pareigybės lygis

  Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)

  profesinio darbo patirtis (metais)

  iki 2

  nuo daugiau kaip 2 iki 5

  nuo daugiau kaip 5 iki 10

  daugiau kaip 10

  A lygis

  3,38–7,6

  3,4–8,5

  3,45–9,5

  3,6–10,5

  B lygis

  3,35–7,3

  3,39–7,4

  3,45–7,6

  3,5–8,0

  ___________________

  ROKIŠKIO BASEINO KVALIFIKUOTŲ DARBUOTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

  Pareigybės lygis

  Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)

  profesinio darbo patirtis (metais)

  iki 2

  nuo daugiau kaip 2 iki 5

  nuo daugiau kaip 5 iki 10

  daugiau kaip 10

  C lygis

  3,31–5,3

  3,34–5,4

  3,36–5,6

  3,38–7,0

   
  ROKIŠKIO BASEINO VADOVŲ PAVADUOTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

   

  Vadovaujamo darbo patirtis (metais)

   

  Pareigybės lygis A (ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas)

   

   

   

   

  Iki 5

  4,18-10,8

   

   

  5-10

  4,23-11,0

   

   

  Daugiau kaip 10

  4,3-11,16

   

   

   
  ____________________________

 • PATVIRTINTA 2018-11-02 Rokiškio baseino direktoriaus įsakymu Nr. V-21


   

  BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO BASEINO ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

   

  img12