AquaJump Rokiškis

AquaJump Rokiškis

Ežero g. 1A, Rokiškis
NUO BIRŽELIO 1D.
Sesijų pradžia nuo pirmadienio iki sekmadienio
12:00 / 13:00 / 14:00 / 15:00 / 16:00 / 17:00 / 18:00 / 19:00
Mob. +370 686 08 950
aqua

„AquaJump Rokiškis“
VANDENS BATUTŲ PARKO TAISYKLĖS

 1. Bendrosios nuostatos

Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) reguliuoja „AquaJump Rokiškis“ vandens batutų parko, esančio adresu Ežero g. 1A, Rokiškis, Lietuva (toliau – Parkas) ir prie Parko esančios teritorijos, lankytojų aptarnavimo ir Parke esančių įrengimų naudojimo ir elgesio juose tvarką, privalomuosius saugumo, higienos ir kitus reikalavimus lankytojams, jų teises, pareigas ir atsakomybės ribas, taip pat BĮ Rokiškio baseinas, juridinio asmens kodas 304836298, buveinės adresas Taikos g. 21A, Rokiškis, Lietuva, el. pašto adresas: info@rokiskiobaseinas.lt, interneto svetainės adresas: www.rokiskiobaseinas.lt, kuris yra Parko operatorius (toliau – Operatorius) teises ir pareigas. Taisyklės sudarytos siekiant užtikrinti kiekvieno lankytojo malonų poilsį, gerą nuotaiką Parke ir išvengti nemalonių nesusipratimų, traumų ar kitų praradimų.

1.1. Parko lankytojas yra kiekvienas Parke esantis asmuo, Operatoriaus nustatytu būdu įsigijęs bilietą arba kitaip teisėtai įgijęs Operatoriaus leidimą patekti į Parką (pavyzdžiui, įsigijęs abonementą, įsigijęs arba gavęs dovanų kuponą ir pan.) (toliau – Lankytojas). Lankytojo ir Operatoriaus teisinius santykius reglamentuoja šios Taisyklės ir taikytini teisės aktai.
1.2. Operatorius suteikia teisę Lankytojui būti ir pramogauti Parke tik pagal Taisyklių nuostatas. Kiekvienas Lankytojas, Operatoriaus nustatyta tvarka įsigijęs bilietą arba kitaip teisėtai įgijęs Operatoriaus leidimą patekti į Parką (pavyzdžiui, įsigijęs abonementą, įsigijęs arba gavęs dovanų kuponą ir pan.), automatiškai patvirtina, kad yra susipažinęs su Parko vidaus taisyklėmis ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis.
1.3.Taisyklės nėra Operatoriaus pasiūlymas sudaryti sutartį (oferta). Lankytojo veiksmas, kai jis pasirašytinai susipažįsta su šiomis Taisyklėmis yra pasiūlymas (oferta) sudaryti Sutartį tokiomis sąlygomis (visi Lankytojai (taip kaip jie apibrėžiami šiose Taisyklėse) prieš gaudami kontrolinę apyrankę pasirašytinai susipažįsta su šiomis Taisyklėmis). Savo ruožtu veiksmas, kai Operatorius arba jo įgaliotas asmuo Lankytojui išduoda kontrolinę apyrankę (toliau – Apyrankė), pripažįstamas akceptu. Apyrankę ant rankos užsideda pats Lankytojas, tokiu būdu, kad Apyrankė Lankytojui netrukdytų pramogauti. Operatorius ar jo įgaliotas asmuo neprivalo priimti pateikto pasiūlymo (ofertos). Šios Taisyklės ir kitos aplinkybės negali būti laikomos nurodymu arba patvirtinimu, kad Lankytojo išreikštas pasiūlymas (oferta) bus akceptuotas. Sutarties (toliau – Sutartis) sudarymo momentu laikomas momentas, kai Lankytojui išduodama Apyrankė.
1.4. Už asmenis iki 14 metų Sutartį sudaro ir su Taisyklėmis susipažinusių asmenų sąraše pasirašo teisėtas atstovas (tėvai, globėjai ir kt.). Šis atstovas visiškai atsako už lydimą asmenį iki 14 metų, įskaitant, bet neapsiribojant, atsako už lydimo asmens ir lydimam asmeniui padarytą turtinę ir neturtinę žalą, lydimo asmens sveikatą ir saugumą.
1.5. Asmenys nuo 14 iki 18 metų Sutartį sudaro ir su Taisyklėmis susipažinusių asmenų sąraše pasirašo patys. Kartu su asmeniu nuo 14 iki 18 metų su Taisyklėmis susipažinusių asmenų sąraše, išreikšdamas sutikimą sudaryti Sutartį, gali pasirašyti ir teisėtas atstovas (tėvai, globėjai ir kt.) arba pateikiamas Operatoriaus nustatytos formos atstovo pasirašytas sutikimas.
1.6. Apyrankę visu apsilankymo Parke metu Lankytojas privalo dėvėti ant rankos. Lankytojui, ant rankos neturinčiam Apyrankės, neleidžiama naudotis pramogomis.
1.7. Sutartis galioja nuo jos sudarymo momento iki tos pačios Parko darbo dienos pabaigos, nepriklausomai nuo to, kuriuo paros metu buvo sudaryta Sutartis. Lankytojas turi teisę naudotis Parke esančiomis pramogomis tik Sutarties galiojimo metu.
1.8. Operatorius turi teisę atsisakyti sudaryti Sutartį dėl bet kokių priežasčių.
1.9. Asmenys, nesudarę Sutarties ar Sutarčiai pasibaigus, neturi teisės naudotis Parko pramogomis.
1.10. Šiose Taisyklėse įtvirtintos pareigos taikomos ir tiems asmenims, kurie patenka į Parko teritoriją arba dėl bet kokių priežasčių naudojasi Parke esančiomis pramogomis nesudarę Sutarties, netinkamai sudarę Sutartį ir/arba pasibaigus Sutarties galiojimo terminui. Nepaisant to, asmuo, nesudaręs Sutarties, veikia savo rizika. Fizinis buvimas Parko teritorijoje reiškia susipažinimą su Taisyklėmis ir sutikimą su Taisyklių nuostatomis.
1.11. Pramogauti Parke leidžiama tik susipažinus su šiomis Taisyklėmis.

 • Bendrosios saugumo taisyklės
  2.1. Parke veikia šios pramogos:

  • batutai;
  • pripučiamos pilys;
  • supynės;
  • čiuožyklos;
  • tramplynai;
  • laipiojimo sienelės;
  • vaikų žaidimų aikštelė;
  • vandenlenčių trasa.

2.2. Naudojantis Taisyklių 2.1. p. išvardintomis pramogomis, Lankytojui galioja šios bendrosios saugumo taisyklės:
2.2.1. Vaikai iki 14 metų ir negalią turintys asmenys turi teisę lankytis Parke tik lydimi juos prižiūrinčių pilnamečių asmenų, kurie kartu su jų prižiūrimais asmenimis yra atsakingi už šių Taisyklių laikymąsi. Vienas suaugęs asmuo vienu metu gali lydėti ne daugiau kaip 6 vaikus.
2.2.2. Lankytojai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, kurie Parke lankosi vieni, t. y. be juos lydinčių pilnamečių asmenų, privalo kiekvieną kartą atėję į Parką pasirašyti ir pateikti Parko personalui Parko nustatytos formos sutikimą. Šis sutikimas yra vienkartinis ir galioja vienam apsilankymui Parke, t. y. kiekvieną kartą atėjus į Parką, turi būti pasirašomas naujas sutikimas. Sutikimo formą galima rasti Parke ir Rokiškio baseino puslapyje .
2.2.3. Lankytojas privalo laikytis Operatoriaus darbuotojų ir gelbėtojų žodinių reikalavimų ir nurodymų.
2.2.4. Parko personalas ir gelbėtojai nelaikomi nepilnamečius lydinčiais ir prižiūrinčiais asmenimis šių Taisyklių kontekste. Parko darbuotojai ir gelbėtojai nevykdo nepilnamečių asmenų priežiūros, o prižiūri bendrą tvarką Parke ir šių Taisyklių laikymąsi.
2.2.5. Apie bet kokį nelaimingą įvykį, įvykusį Parke, taip pat pastebėtą inventoriaus gedimą, Lankytojas turi nedelsiant pranešti Parko personalui.
2.2.6. Lankytojas įsipareigoja vykdyti Operatoriaus personalo nurodymus dėl saugos reikalavimų ir šių Taisyklių laikymosi Parke.
2.2.7. Dėl techninių kliūčių Parke laikinai gali būti draudžiama naudotis tam tikromis paslaugomis. Apie tokias technines kliūtis informuojama prieš sudarant Sutartį. Tokiu atveju bilieto kaina neperskaičiuojama ir pinigai Lankytojui negrąžinami. Jeigu techninės kliūtys, dėl kurių Parke laikinai draudžiama naudotis tam tikromis paslaugomis, atsiranda dėl Operatoriaus kaltės Lankytojo buvimo Parke metu, tokiu atveju Operatorius perskaičiuoja bilieto kainą ir (arba) leidžia Lankytojui pasinaudoti tokiomis paslaugomis vėliau Operatoriaus ir Lankytojo susitartu laiku.
2.2.8. Kilus bet kokiam neaiškumui, Lankytojas turi nesiimti jokių veiksmų ir nedelsiant kreiptis į šalia esantį Parko personalo darbuotoją, o šalia nesant Parko personalo darbuotojo paprašyti šalia esančių Lankytojų, kad šie iškviestų Parko personalo darbuotoją. Kilus bet kokiam neaiškumui, be personalo leidimo/nurodymo Lankytojas neturi teisės imtis jokių veiksmų.
2.2.9. Lankytojas turi elgtis tokiu būdu, kad nebūtų keliamas pavojus ir nebūtų daroma žala sau, aplinkiniams bei Operatoriui.
2.2.10. Lankytojas privalo dėvėti Parko išduotą gelbėjimosi liemenę.
2.2.11. Lankytojas privalo būti apsirengęs tokia apranga, kuri netrukdytų ir nekeltų pavojaus pramogaujant.

2.3. Parke griežtai draudžiama:
2.3.1. naudotis Parko paslaugomis dėvint netinkamus drabužius (pvz., apatiniais rūbais) arba nedėvint rūbų. Draudžiama pramogaujant su savimi turėti daiktus, kurie gali iškristi, taip pat aštrius daiktus;
2.3.2. rėkauti, švilpauti, klaidinti Parko personalą be pagrindo šaukiantis pagalbos, stumdytis, bėgioti (Lankytojas gali paslysti ir susižeisti);
2.3.3. pramogauti apsvaigus nuo alkoholio ar kitokių psichiką veikiančių medžiagų;
2.3.4. pramogauti sveikatos problemų turintiems asmenims, kurių ligos gali paūmėti dėl naudojimosi Parke esančiomis pramogomis (patiriamo adrenalino, fizinės veiklos ir pan.). Šios nuostatos vykdymą Lankytojo iki 14 metų atžvilgiu užtikrina jį lydintis Lankytojas;
2.3.5. į Parko teritoriją atsivesti ar sudaryti galimybę patekti gyvūnams, nepriklausomai nuo jų dydžio bei naudojamų apsaugos priemonių;
2.3.6. vaikščioti po konkrečios pramogos teritoriją, išskyrus naudojant tą pramogą, lipti ant atrakcionų mechanizmo, laipioti plieninėmis konstrukcijomis ar kitaip gadinti Parke esantį inventorių;
2.3.7. valgyti, gerti ar rūkyti tam neskirtose vietose;
2.3.8. neštis maistą ir gėrimus į vandenį ar trasą;
2.3.9. atlikti gamtinius reikalus ne tualete;
2.3.10. vaikus iki 14 metų palikti be suaugusiųjų priežiūros;
2.3.11. asmenims iki 20 metų vartoti ir pirkti alkoholinius gėrimus, o nepilnamečiams asmenims iki 18 rūkyti;
2.3.12. atsinešti į Parką alkoholinių gėrimų, taip pat stiklinių, dūžtančių ir aštrių daiktų;
2.3.13. stumdytis, triukšmauti, grubiai ir nepagarbiai elgtis, trukdyti kitiems Lankytojams naudotis Parko paslaugomis;

2.4. Parke griežtai draudžiama lankytis:
2.4.1. asmenims, sergantiems infekcinėmis, virusinėmis ar kitomis užkrečiamomis ligomis, taip pat asmenims, turintiems atvirų žaizdų ir/ar kitų sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų paties asmens ar kitų Lankytojų sveikatai ir/ar gyvybei;
2.4.2. asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų. Parko personalas turi teisę pareikalauti atlikti asmens girtumo testą (maksimali leidžiama norma – 0,4 promilės) ir išprašyti neblaivų Lankytoją iš Parko, nekompensuojant sumokėto įėjimo mokesčio;
2.4.3. atsižvelgiant į Lankytojų sveikatos būklę, asmenys, turintys silpną sveikatą (širdies ligas, galvos traumas ar kt.) privalo nesinaudoti atrakcionais, nes tai gali sukelti neigiamų pasekmių;

2.5. Lankytojas turi teisę:
2.5.1. reikalauti, kad atsakingas Parko darbuotojas supažindintų su šiomis Taisyklėmis prieš Lankytojui pradedant naudotis Parko teikiamomis paslaugomis;
2.5.2. naudotis Parko paslaugomis tik įsigijęs bilietą arba kitaip teisėtai įgijęs Operatoriaus leidimą patekti į Parką (pavyzdžiui, įsigijęs abonementą, įsigijęs arba gavęs dovanų kuponą ir pan.).

2.6. Operatorius turi teisę:
2.6.1. į Parką neįleisti asmenų, kurių elgesys gali sutrikdyti Parko tvarką, kelti pavojų kitų Lankytojų saugumui, higieninei Parko būklei ir/ar prieštarautų visuomenėje priimtoms elgesio normoms;
2.6.2. į Parką neįleisti asmenų, jei jie nesutinka laikytis ar nesupranta šių Taisyklių;
2.6.3. bet kuriuo metu pakeisti Parke teikiamų paslaugų sąrašą ir/ar jų įkainius be išankstinio įspėjimo, jeigu pasikeičia Operatoriaus kainodara arba dėl bet kokių kitų priežasčių. Po Sutarties sudarymo Lankytojo apsilankymo Parke metu Parke teikiamų paslaugų sąrašas ir/ar jų įkainis tokiam Lankytojui jo apsilankymo Parke metu negali būti keičiamas be išankstinio tokio Lankytojo sutikimo (išskyrus Taisyklių 2.2.7 punkte nurodytu atveju);
2.6.4. pašalinti iš Parko Lankytojus, kurie, pažeidžia Parko taisykles ar Parke elgiasi nesaugiai. Tokiu atveju pinigai Lankytojams negrąžinami.

 1. Naudojimosi Parko pramogomis taisyklės
  3.1. Naudojantis Taisyklių 2.1. p. išvardintomis pramogomis, Lankytojas privalo laikytis žemiau išvardintų taisyklių.
  3.2. Lankytojas privalo iš anksto susipažinti su Parke išsidėsčiusiais įspėjamaisiais ženklais ir griežtai jų laikytis; Lankytojas, turėdamas bet kokių klausimų ar neaiškumų, privalo kreiptis į Operatoriaus darbuotoją ir prašyti suteikti visą reikiamą informaciją.
  3.3. Parko pramogomis gali naudotis vaikai nuo 6 metų ir suaugusieji.
  3.4. Parko pramogomis turi teisę naudotis tik tie asmenys, kurie dėvi Operatoriaus išduotą gelbėjimosi liemenę.
  3.5. Parko pramogomis turi teisę naudotis tik plaukti mokantys asmenys.
  3.6. Lankytojai, prieš pradėdami naudotis Parke esančiomis pramogomis, turi išsirikiuoti į eilę tokia tvarka: į priekį išeina pilnamečiai asmenys be vaikų, kurie yra fiziškai aktyvūs ir siekiantys trasą įveikti greitu tempu, šeimos su vaikais ir kiti asmenys atsistoja už jų. Tik Parko darbuotojui davus startą, Lankytojai gali atsargiai šokti į vandenį ir plaukti prie pasirinktų Parko trasų. Lankytojas Parko trasą privalo pasirinkti pagal savo turimus įgūdžius ir fizinį pajėgumą. Raudonai pažymėta zona yra ekstremalesnė, žaliai pažymėta zona yra skirta šeimoms su vaikais ir lengvesniam tempui.
  3.7. Lankytojams griežtai draudžiama nardyti ir plaukioti po čiužiniais.
  3.8. Lankytojas turi teisę šokti į vandenį tik tam skirtose vietose ir tik tuomet, kai yra visiškai įsitikinęs, kad jo kelyje ar nusileidimo vietoje nėra kliūčių ir kitų Lankytojų.
  3.9. Lankytojams draudžiama čiuožti nuo Parke esančių atrakcionų, neįsitikinus, ar priešais juos nėra kitų Lankytojų, taip pat draudžiama ant vienos atrakciono figūros rikiuotis daugiau nei 5 asmenims.
  3.10. Įkritus į vandenį, Lankytojas gali išlipti tik ten, kur mato artimiausias rankenas (t.y. nebūtinai ten, kur Lankytojas įkrito) ir/ar paprašyti, kad kitas asmuo, esantis ant Parke esančių įrenginių, padėtų jam užlipti.
  3.11. Lankytojas privalo išlaikyti saugų atstumą nuo priekyje esančių Lankytojų ir vengti susidūrimo su kitais Lankytojais. Griežtai draudžiama susidurti su kitais Lankytojais. Lankytojas atsako už susidūrimą su kitais Lankytojais ir už susidūrimo pasekmes, jeigu nesilaikė saugaus atstumo arba atliko šuolius bei kitus judesius neįsitikinęs, kad jo kelyje nėra kliūčių ar kitų Lankytojų. Visiškai sustoti ir stovėti, plūduriuoti vandenyje nusileidimo vietoje yra draudžiama, nebent tai objektyviai yra neišvengiama.
  3.12. Lankytojas yra visiškai atsakingas už savo sveikatą ir gyvybę ir atsako už tai, kad pasirinktas nusileidimo greitis, judesių trajektorija, kūno padėtis atitiktų Lankytojo meistriškumo lygį ir nekeltų grėsmės kitiems Lankytojams.
  3.13. Lankytojui draudžiama kišti rankas ar kojas už rankenų ar spyruoklių, kaboti užsikabinus už jų ar kitais būdais jas naudoti ne pagal paskirtį.
  3.14. Lankytojas privalo sustoti arba pasišalinti iš trasos, jeigu pasijuto pavargusiu, susižeidė, perkaito saulėje ar dėl kitų priežasčių suabejojo savo jėgomis ar sveikatos būkle.
  3.15. Lankytojas negali būti patyręs kaklo sužeidimų ar traumų, neturėti širdies sutrikimų ar kraujo spaudimo sutrikimų, nebūti pasitempęs ar nusitraukęs sausgyslių, nebūti patyręs rankų ar pečių lūžių; neturėti nugaros, kaklo, kaulų ar raumenų sužeidimų ar bėdų ir neturėti kitų sutrikimų.
  3.16. Ant batuto draudžiama šokinėti nėščioms moterims.
  3.17. Lankytojams draudžiama šokinėti nuo čiužinio ant čiužinio (Lankytojai gali susižeisti).
  3.18. Draudžiama nusileisti ant galvos ar kitu būdu, kuris keltų pavojų Lankytojo ir kitų Lankytojų sveikatai ar gyvybei, draudžiama šokinėti už pažymėtos Parko ribos. Nuo čiuožyklų Lankytojai privalo čiuožti suglaustomis kojomis ir susidėti rankas ant krūtinės. Lankytojams draudžiama ant dryžuotos pagalvės „Blob“ šokti ištiestomis kojomis, t.y. ant dryžuotos pagalvės „Blob“ Lankytojai privalo šokti sulenkę kelius prie krūtinės ir leistis ant sėdmenų. Šokant vandens sūpynėmis („Tarzanke“), Lankytojas turi paprašyti šalia esančių Lankytojų ir/ar Parko darbuotojo, kad prilaikytų prisitraukimo virvę tam, kad ji nesipainiotų Lankytojui po kojomis.
  3.19.Visi Lankytojai privalo laikytis Parke esančių gelbėtojų nurodymų.
  3.20. Pasibaigus sesijai ir Parko darbuotojams pradėjus Lankytojus kviesti į krantą, Lankytojai privalo nedelsiant grįžti ir grąžinti liemenes.
  3.21. Vaikai nuo 6 iki 14 metų gali pramogauti tik nepertraukiamai prižiūrimi tėvų ar kitų lydinčių asmenų, kurie visiškai atsako už vaikus, įskaitant, bet neapsiribojant, atsako už vaiko ir vaikui padarytą turtinę ir neturtinę žalą, vaiko sveikatą ir saugumą.
  3.22. Prieš palikdamas vaiką nuo 14 metų amžiaus žaidimų aikštelėje, už jį atsakingas asmuo turi pasirašyti vaikų registracijos žurnale, kuriame būtina nurodyti vaiko vardą, pavardę, amžių ir savo telefono numerį. Atsiimant vaiką iš vaikų žaidimo aikštelės ir pripučiamų pilių, taip pat būtina pasirašyti vaikų registracijos žurnale, patvirtinant vaiko atsiėmimo faktą. Už vaiką atsakingas asmuo garantuoja, kad registracijos žurnale pateikta informacija yra teisinga ir prisiima visą atsakomybę už klaidingos informacijos nurodymą. Palikti vaiką aikštelėje ir pripučiamose pilyse leidžiama tik už vaiką atsakingam asmeniui atidžiai susipažinus su Taisyklėmis ir patvirtinus savo parašu faktą, kad vaiko sveikatos būklė leidžia jam būti ir žaisti aikštelėje bei pripučiamose pilyse.
  3.23. Tėvai ar kiti lydintys asmenys privalo užtikrinti, kad vaikai elgtųsi taip, kad nesukeltų pavojaus ir žalos sau bei kitiems.
  3.24. Operatorius neteikia vaikų priežiūros paslaugų. Operatoriaus darbuotojai bendrai prižiūri tvarką, tačiau neatsako už paliktus vaikus.
  3.25. Lankytojas privalo būti susikoncentravęs į saugų naudojimąsi Parko inventoriumi, nusileidimą čiuožykla ar tramplynu ir palaikyti saugią kūno poziciją. Apie saugų naudojimąsi Parko inventoriumi, nusileidimą čiuožykla ir tramplynu bei saugios kūno pozicijos palaikymą Lankytoją, jo reikalavimu, papildomai supažindina Parko darbuotojas.
 2. Vandenlenčių parko trasa4.1. Vandenlenčių parko trasa – tai teritorija po vandenlenčių parko sistema ir po 25 metrus nuo sistemą laikančio lyno į abi puses ant vandens ir sausumoje, (toliau – Vandenlenčių parkas).
  4.2. Lankytojas privalo iš anksto susipažinti su Vandenlenčių parko trasoje išsidėsčiusiais ženklais, kurie yra pavaizduoti prie vandenlenčių parko trasos, ir griežtai jų laikytis.
  4.3. Lankytojui suteikiama teisė naudotis vandenlenčių parko trasa tik pagal šias Taisykles.
  4.4. Lankytojas, norėdamas plaukti vandenlente, privalo:4.4.1. būti ne jaunesnis nei 7 metų amžiaus;
  4.4.2. sverti ne mažiau kaip 16 kilogramų ir ne daugiau kaip 120 kilogramų.
  4.4.3. nebūti patyręs kaklo sužeidimų ar traumų, neturėti širdies sutrikimų ar kraujo spaudimo sutrikimų, nebūti pasitempęs ar nusitraukęs sausgyslių, nebūti patyręs rankų ar pečių lūžių; neturėti nugaros, kaklo, kaulų ar raumenų sužeidimų ar bėdų ir neturėti kitų sutrikimų.
  4.5. Lankytojas, prieš plaukiant vandenlenčių trasa, nedelsiant privalo užsidėti šalmą ir gelbėjimosi liemenę. Lankytojas negali atsisegti šalmo ir gelbėjimosi liemenės visu plaukimo laikotarpiu.
  4.6. Lankytojas turėdamas bet kokių klausimų ar neaiškumų privalo kreiptis į Operatoriaus darbuotoją ir prašyti suteikti visą reikiamą informaciją.
  4.7. Lankytojas, privalo įsitikinti, kad tinkamai suprato vandenlenčių parko trasos veikimą.
  4.8. Plaukiant vandenlente Lankytojui griežtai draudžiama liesti plūduriuojančias parko figūras rankomis, kojomis ir kitomis kūno dalimis.
  4.9. Lankytojas privalo būti susikoncentravęs į saugų plaukimą.
  4.10. Lankytojas atsako už susidūrimą su plūduriuojančiomis vandenlenčių parko trasoje figūromis ir už susidūrimo pasekmes.
  4.11. Lankytojas yra visiškai atsakingas už savo sveikatą ir gyvybę ir atsako už tai, kad pasirinktas plaukimo greitis ir stabdymas atitiktų Lankytojo meistriškumo lygį ir nekeltų grėsmės kitiems trasos Lankytojams. Lankytojas, pasirinkdamas greitį ir atstumą iki plūduriuojančių figūrų, turi įvertinti reikšmingas aplinkybes, tame tarpe:
  4.11.2. matomą atstumą.
  4.11.1. oro sąlygas ir oro sąlygų nulemtus pokyčius;
  4.12. Maksimalus vandenlenčių parko greitis – 35 km/h.
 3. Lankytojo atsakomybė
  5.1. Lankytojas yra atsakingas už žalą ir nuostolius, kuriuos dėl savo veikimo ar neveikimo padarė tretiesiems asmenims, jų turtui ar sveikatai arba Operatoriui. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai, negalią turintys asmenys, atsako jų tėvai arba globėjai.
  5.2. Nepilnamečių tėvai, globėjai ar kiti juos lydintys pilnamečiai asmenys yra atsakingi už kartu atvykusių nepilnamečių, negalią turinčių asmenų supažindinimą su Taisyklėmis ir už šių Taisyklių laikymąsi.
  5.3. Lankytojas, patyręs turtinę ir/ar neturtinę žalą Parke, nedelsdamas turi pranešti apie tai bet kuriam Parko darbuotojui, nurodydamas įvykio vietą, laiką ir aplinkybes.
  5.4. Jei Lankytojas iš esmės pažeidžia šias Taisykles, Operatorius turi teisę uždrausti tokiam Lankytojui terminuotai ar neterminuotai lankytis Parke, taip pat nedelsiant vienašališkai nutraukti Sutartį. Be taikomuose teisės aktuose nurodytų esminių sutarties pažeidimų, šių Taisyklių esminių pažeidimu yra laikomas Taisyklių punktų 2.2.3, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.8 – 2.2.11, 2.3.1 – 2.3.13, 2.4.1 – 2.4.3, 3.2, 3.4 – 3.5, 3.6 – 3.11, 3.13 – 3.19, 3.21 – 3.23, 3.25 punktų pažeidimas, taip pat Taisyklių nuostatų pažeidimai, dėl kurių pažeidimo Operatorius įspėja Lankytoją, ir Lankytojas per protingą Operatoriaus nustatytą terminą neištaiso tokio Taisyklių nuostatų pažeidimo
  5.5. Lankytojas, praradęs Apyrankę, neturi teisės naudotis Parke esančiomis pramogomis.
 4. Operatoriaus atsakomybė6.1. Operatorius atsako už saugių ir kokybiškų pramogų teikimą Parke.
  6.2. Operatorius neprisiima atsakomybės už nelaimingus atsitikimus arba nuostolius, atsiradusius Lankytojui pažeidus Taisyklių ar teisės aktų nuostatas, bendrojo pobūdžio elgtis atidžiai ir rūpestingai pareigas.
  6.3. Operatorius neatsako už Parko teritorijoje pamestus, prarastus ar kitaip be priežiūros paliktus Lankytojų daiktus.
  6.4. Lankytojui Parke patyrus turtinę ir/ar neturtinę žalą dėl Operatoriaus kaltės, Operatorius atsako LR įstatymų nustatyta tvarka.
 5. Rekomendacijos Lankytojams
  • Parko administracija rekomenduoja Parke planuojantiems pramogauti Lankytojams įsitikinti, kad jų sveikatos būklė leidžia naudotis Parke teikiamomis paslaugomis.
  • Atsižvelgiant į Parke esančių pramogų įvairovę, taip pat į konkrečių Lankytojų fizinę ar psichinę būklę, tam tikros pramogos Lankytojams gali būti nerekomenduojamos.
  • Lankytojams, nešiojantiems bet kokios rūšies akinius, rekomenduojama naudotis Parke teikiamomis paslaugomis tik pritvirtinus prie akinių raištelius.
  • Lankytojams primygtinai rekomenduojama į Parką nesinešti brangių ir vertingų daiktų (papuošalų, grandinėlių, žiedų, laikrodžių, mobilių telefonų ir pan.), kurie gali sugesti dėl drėgmės arba būti pamesti.
  • Lankytojams primygtinai nerekomenduojama naudotis Parke teikiamomis paslaugomis užsidėjus bet kokio tipo papuošalus ar kitus juvelyrinius dirbinius.
  • Su konkrečių paslaugų teikimu susijusios rekomendacijos yra nustatytos kituose šių Taisyklių skyriuose.
 6. Baigiamosios nuostatos
 • Operatorius turi teisę tvarkyti Lankytojo asmens duomenis, nurodomus su Taisyklėmis susipažinusių asmenų sąraše, laikantis duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų.
 • Pramogos gali būti neorganizuojamos dėl netinkamų oro sąlygų ar kitų aplinkybių.
 • Pasirašydamas šias Taisykles ir naudodamasis Parko bei Operatoriaus teikiamomis paslaugomis, Lankytojas sutinka ir savanoriškai prisiima visišką atsakomybę už savo ir globojamų asmenų saugumą ir sveikatą. Lankytojas patvirtina, kad suvokia, jog netinkamas naudojimasis pramogomis gali sukelti riziką jo ar jo globojamų asmenų sveikatai ir saugumui ir tai, jog tokią riziką gali sumažinti arba visiškai panaikinti jo paties ar jo globojamų asmenų besąlyginis šių Taisyklių ir bendrų saugaus elgesio normų laikymasis.

Sutarties-leidimo forma, kurią pildo tėvai už vaikus nuo 14-18 m.
Šią Batutų parko lankytojo sutarties formą galite atsispausdinti ir užsipildyti namuose, prieš ateinant į vandens batutų parką.

Lankytojas, manantis, kad Operatorius pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, susijusius su Sutartimi, pirmiausiai privalo raštu kreiptis į Operatorių ir nurodyti savo reikalavimus, išskyrus atvejus, kai Lankytojas tiesiogiai kreipiasi į teismą. Operatorius išnagrinėja Lankytojo kreipimąsi teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais. Jeigu Operatoriaus atsakymas Lankytojo netenkina arba jam nebuvo atsakyta teisės aktų nustatytais terminais, Lankytojas gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (adresas Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. pašto adresas tarnyba@vvtat.lt, tel. Nr. 8 5 262 67 51, interneto svetainės adresas www.vvtat.lt) kaip vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą.