Informacija

Administracinė informacija

Personalas

Vidutinis darbo užmokestis:
Administracija – 2087,10 Eur.
Baseino priežiūros specialistas – 1456,88 Eur.
Plaukimo instruktorius – 1692,56 Eur.
Intsruktoriai gelbėtojai – 1138,12 Eur.
Rūbininkai kasininkai – 1145,44 Eur.
Valytojos – 924 Eur.
Darbininkas – 924 Eur.

 

Informacija atnaujinta: 2024-01-31.

Direktorius Vitalijus Jocys
Vadybininkas-administratorius Tadas Barauskas
Sporto renginių ir prog. koordinatoriui Donatas Puidokas
Administratorius ūkio reikalams Eimutis  Mališauskas
Baseino priežiūros specialistas Dainius Serdzikauskas
Instruktoriai-Gelbėtojai Vita Matiukaitė
Aurelija Džiugelytė
Saulius Limontas
Birutė Kulikauskienė
Plaukimo instruktorius Vitalius Malevičius
Kasininkės Ieva Steniulienė
Evelina Indrašė
Laura Alengoz
Marija Užkurėlytė
Valytojos Regina Kokšienė
Danguolė Kulienė
Egidijus Sokas
Svetlana Mučinskienė
Darbininkas Milvydas Kietis
Laisvos darbo vietos
Rokiškio baseino vidaus tvarkos taisyklės
Korupcijos prevencijos programa 2023-2025 M.
Privatumo politika

ROKIŠKIO BASEINAS
(Kodas 304836298)

PATVIRTINTA
Rokiškio baseino direktoriaus
2018 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. V-29

PRIVATUMO POLITIKA

Privatumo politikos tikslas – informuoti kaip yra renkami ir tvarkomi duomenų subjektų asmens duomenys, paaiškinti, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

Rokiškio baseinas vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

 • asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
 • asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai ir sąžiningai;
 • asmens duomenys nuolat atnaujinami;
 • asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai;
 • asmens duomenis tvarko tik tie Įstaigos darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas arba tinkamai įgalioti duomenų tvarkytojai.
 1. SĄVOKOS
 • Duomenų valdytojasRokiškio baseinas (toliau – Įstaiga), juridinio asmens kodas 304836298, buveinės adresas Taikos g. 21A, Rokiškis.
 • Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko Įstaiga. Duomenų valdytojas renka tik tuos duomenų subjekto duomenis, kurie yra reikalingi vykdant Įstaigos veiklą ir (ar) lankantis, naudojant, naršant Įstaigos interneto svetainėse, Facebook puslapyje ir pan. (toliau – Svetainė). Įstaiga užtikrina, kad renkami ir apdorojami asmens duomenys bus saugūs ir bus naudojami tik konkrečiam tikslui.
 • Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis. Asmens duomenų tvarkymas, tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).
 • Sutikimas – bet koks laisva valia ir sąmoningai duotas patvirtinimas, kuriuo duomenų subjektas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi konkrečiu tikslu. 
 1. ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI 
 • Asmens duomenis duomenų subjektas pateikia pats. Duomenų subjektas kreipiasi į Įstaigą, registruojasi paslaugoms, naudojasi Įstaigos teikiamomis paslaugomis, perka paslaugas, palieka komentarus, užduoda klausimus, kreipiasi į Įstaigą prašant suteikti informaciją ir pan.
 • Asmens duomenys gaunami duomenų subjektui lankantis Įstaigos svetainėje. Duomenų subjektas pildo joje esančias formas arba dėl kokios nors priežasties palieka savo kontaktinius duomenis ir pan.
 • Asmens duomenys gaunami iš kitų šaltinių. Duomenys gaunami iš kitų įstaigų ar įmonių, viešai prieinamų registrų ir pan. 
 1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS 
 • Pateikdamas duomenų subjektas Įstaigai asmens duomenis sutinka, kad Įstaiga naudotų surinktus duomenis vykdydama savo įsipareigojimus duomenų subjektui, teikdama paslaugas, kurių duomenų subjektas tikisi.
 • Asmens duomenis Įstaiga tvarko šiais tikslais: 
 • Įstaigos teikiamų, gaunamų paslaugų, prekių sutarčių su duomenų subjektu sudarymas ir vykdymas; kontaktų išsaugojimas, užtikrinant galimybę susisiekti su jais; Mokesčių apskaita ir įmokų kontrolė. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:
 • Vardas, pavardė;
 • Tėvo, teisėto vaiko atstovo, globėjo vardas, pavardė;
 • Parašas;
 • Sodros kodas;
 • Vaikų gimimo liudijimai;
 • Duomenys apie sveikatą
 • Elektroninio pašto adresas;
 • Gyvenamoji vieta (adresas);
 • Telefono numeris;
 • Asmens nuotrauka;
 • Laikas išbūtas baseine;
 • Apsilankymo data.
 • Įstaigos veiklos užtikrinimas. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:
 • Vardas (-ai), pavardė (-ės);
 • Asmens kodas;
 • Darbovietė;
 • Pareigos;
 • Parašas;
 • Duomenys apie sveikatą;
 • Sodros kodas;
 • Elektroninio pašto adresas;
 • Gyvenamoji vieta (adresas);
 • Telefono numeris;
 • Verslo liudijimo rekvizitai (veiklos rūšis, grupė, kodas, pavadinimas, veiklos vykdymo laikotarpiai, išdavimo data, suma ir kt.);
 • Individualios veiklos pažymėjimo numeris;
 • duomenys ar duomenų subjektas yra PVM mokėtojas, ar dirba pagal darbo sutartį, ar gauna pajamų iš kitokios veiklos, kuri savo esme prilyginama darbo santykiams, profesinė kvalifikacija (specialybė, mokslinis laipsnis, pareigos, publikacijos, narystė profesinėse asociacijose);
 • Banko atsiskaitomoji sąskaita ir bankas, kuriame ši sąskaita yra;
 • Piniginės operacijos ar sandorio atlikimo data;
 • Suma;
 • Valiuta
 • Kiti duomenys, reikalingi sutarties ir (ar) teisės aktuose nustatytų pareigų tinkamam vykdymui. 
 • Užklausų, komentarų ir nusiskundimų Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:
 • Vardas (-ai);
 • Ryšių duomenys (elektroninio pašto adresas);
 • Klausimo, komentaro, prašymo ar nusiskundimo tekstas. 
 • Įstaigos darbuotojų, kitų duomenų subjektų ir turto saugumo užtikrinimo tikslu (vaizdo stebėjimas). Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:
 • vaizdo atvaizdas. Vaizdo stebėjimo sistemos nenaudoja veido atpažinimo ir (ar) analizės technologijų, jomis užfiksuoti vaizdo duomenys nėra grupuojami ar profiliuojami pagal konkretų duomenų subjektą (asmenį). Apie vykdomą vaizdo stebėjimą duomenų subjektas informuojamas informaciniais ženklais su vaizdo kameros simboliu ir Įstaigos rekvizitais, kurie pateikiami prieš patenkant į stebimą teritoriją ir (ar) patalpą. Į vaizdo kamerų stebėjimo lauką nepatenka patalpos, kuriose duomenų subjektas tikisi absoliučios asmens duomenų apsaugos. 
 • Kitais tikslais, kuriais Įstaiga turi teisę tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis, kai duomenų subjektas išreiškė savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl Įstaigos teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis Įstaigą įpareigoja atitinkami teisės aktai. 
 1. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS
 • Įstaiga įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.
 • Įstaiga gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Įstaigai paslaugas ir tvarko asmens duomenis Įstaigos Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Įstaigos nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Įstaiga pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.
 • Įstaiga taip pat gali teikti asmens duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.
 • Įstaiga garantuoja, kad asmens duomenys nebus nei pardavinėjami, nei nuomojami tretiesiems asmenims.
 1. NEPILNAMEČIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
 • Asmenys, kurie yra jaunesni negu 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per Įstaigos svetainę. Jei asmuo yra jaunesnis negu 14 metų, siekiant pasinaudoti Įstaigos paslaugomis, prieš pateikiant asmeninę informaciją yra privaloma pateikti vieno iš atstovo (tėvo, motinos, globėjo (-os)) rašytinį sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.
 1. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS
 • Įstaigos surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) Įstaigos informacinėse sistemose. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.
 • Nors duomenų subjektas gali nutraukti sutartį ir atsisakyti Įstaigos paslaugų, tačiau Įstaiga ir toliau privalo saugoti duomenų subjekto duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.
 1. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS
 • Teisė gauti informaciją apie duomenų tvarkymą.
 • Teisė susipažinti su tvarkomais duomenimis.
 • Teisė reikalauti ištaisyti duomenis.
 • Teisė reikalauti ištrinti duomenis („Teisė būti pamirštam“). Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas.
 • Teisė apriboti duomenų tvarkymą.
 • Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu.
 • Teisė į duomenų perkeliamumą. Teisė į duomenų perkeliamumą negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms. Duomenų subjektas teisės į duomenų perkeliamumą neturi tų asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose.
 • Teisė reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas.
 • Teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 1. Įstaiga privalo sudaryti sąlygas duomenų subjektui įgyvendinti pirmiau nurodytas Duomenų subjekto teises, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą, viešąją tvarką, nusikalstamų veiklų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, duomenų subjekto ar kitu asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
 1. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA 
 • Duomenų subjektas, dėl savo teisių įgyvendinimo, gali kreiptis į Įstaigą:
  • teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: info@rokiskiobaseinas.lt;
  • žodžiu – telefonu +370 686 08 950;
  • raštu – adresu Taikos g. 21A, Rokiškis.
 • Taip pat gali kreiptis į Įstaigos duomenų apsaugos pareigūną, mob. +370 696 44 936, el. vadyba@rokiskiobaseinas.lt.
 • Siekdami apsaugoti duomenis nuo neteisėto atskleidimo, Įstaiga gavusi duomenų subjekto prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas teises, privalo patikrinti duomenų subjekto tapatybę.
 • Įstaigos atsakymas duomenų subjektui suteikiamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos, atsižvelgiant į konkrečias asmens duomenų tvarkymo aplinkybes. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių.
 1. DUOMENŲ SUBJEKTO ATSAKOMYBĖ
 • Duomenų subjektas turi:
  • informuoti Įstaigą apie pateiktos informacijos ir duomenų pasikeitimus. Įstaigai svarbu turėti teisingą ir galiojančią duomenų subjekto informaciją;
  • pateikti reikalingą informaciją, kad esant duomenų subjekto prašymui Įstaiga galėtų identifikuoti duomenų subjektą ir įsitikinti, kad bendrauja arba bendradarbiauja tikrai su konkrečiu duomenų subjektu (pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leistų tinkamai identifikuoti duomenų subjektą). Tai reikalinga duomenų subjekto ir kitų asmenų duomenų apsaugai, kad atskleista informacija apie duomenų subjektą būtų pateikta tik duomenų subjektui, nepažeidžiant kitų asmenų teisių.
 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 • Perduodamas Įstaigai asmens duomenis, duomenų subjektas sutinka su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis.
 • Plėtojant ir tobulinant Įstaigos veiklą, Įstaiga turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką. Įstaiga turi teisę vienašališkai, iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama internetinėje svetainėje rokiskiobaseinas.lt.
 • Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y., nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetinėje svetainėje rokiskiobaseinas.lt.vadyba@rokiskiobaseinas.lt
  +370 696 44 936
Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas
Organizacinė struktūra

PATVIRTINTA 2018-11-02 Rokiškio baseino direktoriaus įsakymu Nr. V-21

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO BASEINO ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

Struktura

Komisijos

BĮ Rokiškio baseinas komisijos ir jų nariai

 

Nuvertėjusio turto įvertinimo – metinės inventorizacijos komisija

 • Donatas Puidokas – komisijos pirmininkas
 • Tadas Barauskas – komisijos narys
 • Eimutis Mališauskas – komisijos narys

_________________

Kasmetinių ir neeilinių statinių apžiūros komisija

 • Romualdas Vilkas – komisijos pirmininkas
 • Dainius Serdzikauskas – komisijos narys
 • Milvydas Kietis – komisijos narys

_________________

Turto ir dokumentų perdavimo komisija

 • Vitalijus Jocys – komisijos pirmininkas
 • Dainius Serdzikauskas – komisijos narys
 • Eimutis Mališauskas – komisijos narys

_________________

Komisija turtui pripažinti nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir tam turtui nurašyti bei likviduoti

 • Donatas Puidokas – komisijos pirmininkas
 • Tadas Barauskas – komisijos narys
 • Eimutis mališauskas – komisijos narys

_________________

Viešųjų pirkimų komisija

 • Eimutis Mališauskas – komisijos pirmininkas
 • Donatas Puidokas – komisijos narys
 • Dainius Serdzikauskas – komisijos narys

 

Darbuotojų psichologinio smurto ir mobingo darbe atvejų nagrinėjimo komisija

 • Donatas Puidokas – komisijos pirmininkas
 • Marija Užkurėlytė – komisijos sekretorius
 • Danguolė Kūlienė – komisijos narys
 • Aurelija Džiugelytė – komisijos narys

Vadovo metinės užduotys
Dieninės stovyklos tvarkos aprašas
Rokiškio baseino nuostatai
Rokiškio baseino tarybos nuostatai
Rokiškio baseino metinė veiklos ataskaita
Rokiškio baseino strateginis planas
Rokiškio baseino veiklos planas
Netarnybinių automobilių, naudojamų tarnybos reikmėms, sąrašas:

Audi Q5, valst. nr. MHS 322.

Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektai

Visi ginčai dėl netinkamos paslaugų kokybės, sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo ne teisme nagrinėjami Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje, adresu Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. (8 5) 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt. Elektroniniu būdu prašymą galite pateikti per EGS platformą http://ec.europa.eu/odr/.